Mrągowska grupa regatowa

MGR

Zapisy

Rejstracja

Zapisz wygodnie swoje dziecko za pomocą formularza

Regulamin Klubu Sportowego „MRĄGOWSKA GRUPA REGATOWA”

ul. Królewiecka 40e/5 11-700 Mrągowo
NIP 7422283892 REGON 522921523 KRS 0000985285

Rozdział 1 – Postanowienia Ogólne
§ 1
Niniejsze postanowienia określają warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez klub. Każdy członek Mrągowskiej Grupy Regatowej zobowiązany jest do godnego reprezentowania Klubu poprzez działania i postawy zgodne ze Statutem Klubu, etyką sportową i zasadami fair – play oraz przestrzegania regulaminów i przepisów klasowych, PZŻ.

§ 2

1. Warunkami przynależności do Klubu są:
a) Złożenie deklaracji członkowskiej
b) Zgoda rodziców / opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich
c) Opłacenie składek członkowskich
d) Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i przestrzeganie jego postanowień.

2. Rezygnacja z zajęć może nastąpić w formie pisemnej lub drogą e – mailową. W przypadku rezygnacji w trakcie okresu rozliczeniowego (danego miesiąca) składka członkowska nie jest zwracana.

Rozdział 2 – Szkolenie, organizacja zajęć, bezpieczeństwo

§ 3
1. Treningi odbywają się w miejscach wyznaczonych przez Klub.
2. Miejsce i czas prowadzenia zajęć sportowych ogłasza Klub.

§ 4

1. Zajęcia sportowe mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za przyprowadzenie i odebranie dzieci z treningów ponoszą rodzice / prawni opiekunowie.

2. W czasie zajęć odpowiedzialność za niepełnoletnich uczestników zajęć ponoszą trenerzy.

3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy Klubu.

Rozdział 3 – Prawa i obowiązki uczestników

§ 5

Zawodnik Klubu ma prawo do:

a) Uczestniczenia w treningach,
b) Udziału w zawodach, zgrupowaniach, obozach sportowych
c) Korzystania ze sprzętu sportowego Klubu
d) Nagradzania za wyjątkowo solidne podejście do swoich obowiązków, osiągnięte postępy oraz sukcesy w zawodach sportowych.

§ 6
1. Zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów obowiązujących w Klubie, zasad sportowej rywalizacji oraz do dbania o sprawność fizyczną i rozwój intelektualny.
2. W tym celu Klub zapewnia organizację zajęć sportowych i startów zawodnika w zawodach sportowych.
3. Każdy uczestnik ma obowiązek systematycznego, punktualnego, rzetelnego uczestnictwa w zajęciach, z wyjątkiem przyczyn losowych lub chorobowych usprawiedliwionych u trenera.
4. Podczas treningów zawodnik zobowiązany jest do:
a) Wykonywania poleceń wydanych przez trenera i nie opuszczania miejsca zajęć bez jego zgody,
b) Kulturalnego zachowywania się
c) Informowania trenera o problemach zdrowotnych (złym samopoczuciu, urazach)
d) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
e) Posiadanie odpowiedniego stroju treningowego
5. Każdy uczestnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy, a w przypadku jego celowego zniszczenia lub utraty zobowiązuje się zwrócić koszty zniszczonego lub utraconego sprzętu.
6. Ponadto każdy zawodnik Klubu ma obowiązek:
a) Dołożenia wszelkich starań, aby w zespole panowała przyjazna atmosfera,
b) Prowadzenia higienicznego trybu życia,
c) Dążenia do ciągłego podnoszenia swoich umiejętności oraz osiągania jak najlepszych wyników sportowych,
d) Uczestniczenia w zawodach, którego organizatorem jest Klub,
e) Uczestniczenia w zawodach, do których został wyznaczony przez trenera
f) Pomocy, w ramach swoich możliwości, innym zawodnikom Klubu.
g) Dążenia do osiągania jak najlepszych wyników w nauce
h) Systematycznego i terminowego opłacania składek członkowskich
§ 7
Zawodników Klubu Sportowego Mrągowska Grupa Regatowa obowiązuje całkowity zakaz spożywania środków psychoaktywnych

Rozdział 4 – Zawody i obozy sportowe
§ 8
1. Decyzja o powołaniu zawodnika na zawody należy wyłącznie do trenera.
2. Powołanie na zawody otrzymuje zawodnik, który spełnia następujące kryteria:
a) Systematycznie uczęszcza na treningi
b) Wykazuje zaangażowanie podczas treningów
c) Wykazuje się kulturą osobistą wobec trenerów i innych zawodników
d) Nie zalega z opłacaniem składek członkowskich.
3. Każdy zawodnik powołany na zawody sportowe jako reprezentant klubu zobowiązany jest do obecności na tych zawodach.
4. W przypadku choroby bądź innych zdarzeń losowych uniemożliwiających uczestnictwo w zawodach , zawodnik ma obowiązek poinformowania trenera o swojej nieobecności najpóźniej 24 h przed ich rozpoczęciem.
5. Nieobecność na zawodach bez poinformowania trenera traktowana będzie jako lekceważące podejście do obowiązków zawodnika, za które zostaną wyciągnięte konsekwencje.
6. Zawodnik może nie zostać powołany przez trenera na zawody z następujących powodów:
a) Gdy nie osiąga wyznaczonych wyników sportowych,
b) Za niesportowe zachowanie
c) Na wniosek rodziców / prawnych opiekunów,
d) W przypadku braku ważnych badań lekarskich
7. Zawodnik oraz trener ma obowiązek występowania podczas każdej uroczystości zakończenia regat w stroju klubowym.
8. Wyjazd na zawody odbywa się w grupie, pod opieką trenera. Odstępstwa od tej zasady muszą być każdorazowo zaakceptowane przez trenera.
§ 9
1. W okresie wakacji letnich i ferii zimowych Klub może organizować zgrupowania szkoleniowe, w których uczestnictwo jest obowiązkowe.
2. Zwolnienie z obowiązku uczestnictwa w zgrupowaniu jest możliwe w szczególnych przypadkach i wymaga zgody trenera.
3. Terminy i wysokość opłat za zgrupowanie określa Zarząd Klubu w porozumieniu z trenerami i rodzicami / opiekunami prawnymi.
4. W przypadku kiedy zawodnik przebywający na obozie, zgrupowaniu zostanie wydalony z powodu naruszenia regulaminu placówki albo regulaminu Klubu opłata za udział nie jest zwracana, a opiekunowie są zobowiązani do odbioru zawodnika na własny koszt.
§ 10
1. W miarę posiadanych przez Klub środków finansowych przewiduje się dofinansowanie do zawodów i zgrupowań.
2. W zależności od posiadanych środków finansowych Klub może organizować wycieczki rekreacyjno – sportowe, treningi specjalistyczne, wykłady, prelekcje.

Rozdział 5 – Wyróżnienia i kary
§ 11
1. Za godne reprezentowanie Klubu, wzorowe zachowanie i aktywny udział w zajęciach treningowych oraz osiągnięcia w zawodach sportowych możliwe są wyróżnienia i nagrody:
• Pochwała ustna
• Pochwała w formie dyplomu lub listu pochwalnego
• Nagroda rzeczowa
2. Wysokość oraz rodzaj nagród zależy od kondycji finansowej Klubu i jest ustalana przez Zarząd Klubu.
3. Wnioski o nagrody zatwierdza Zarząd Klubu.
4. Nagrody przyznawane są na wniosek trenera lub członków Zarządu Klubu.
§ 12
1. Za niewłaściwe zachowywanie się zawodnika, naruszenie postanowień regulaminów obowiązujących w Klubie oraz niewykonywanie poleceń trenerów przewiduje się następujące kary w zależności od rodzaju wykroczenia:
• Upomnienie ustne,
• Wydalenie z treningu przez trenera
• Ostrzeżenie ustne w obecności rodziców / opiekunów prawnych
• Udzielenie nagany na piśmie,
• Zawieszenie w treningach na określony przez trenera czas
• Niedopuszczenie do zawodów jeśli zawodnik opuścił przynajmniej połowę zajęć w tygodniu poprzedzającym ich rozegranie,
• Skreślenie z listy członków, co jest równoważne ze skreśleniem z listy zawodników Klubu
2. O ukaranie członka Klubu wnioskują trenerzy lub członkowie Zarządu Klubu.
3. Postępowanie dyscyplinarne w stosunku do obwinionego prowadzone jest komisyjnie, a decyzje podejmowane są kolegialnie przez Zarząd Klubu.
4. Zawodnikowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Zarządu w terminie 14 dni od daty otrzymania kary.

Rozdział 6 – Postanowienia końcowe

§ 13
1. W celu prawidłowego korzystania z usług e – dziennika konieczne jest spełnienie warunków technicznych:
a) posiadanie dostępu do internetu,
b) posiadanie aktywnego konta e – mail
2. Klub nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do aplikacji. W szczególności dostęp do aplikacji może zostać ograniczony związku z koniecznością przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań.
3. Zakazuje się usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:
a) naruszających dobre imię osób trzecich;
b) naruszających praw własności osób trzecich;
c) stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji;
d) namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem.
4. Rodzic, opiekun prawny ma prawo do składania reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu Cywilnego. Reklamacje należy składać Klubowi pisemnie, osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Klubu mgr.mragowo@gmail.com . Wszelkie kwestie sporne będą rozpatrywane przez Zarząd Klubu. Po rozpatrzeniu reklamacji przez Zarząd Klubu rodzic / opiekun prawny otrzyma pisemną odpowiedź w terminie 30 dni od złożenia reklamacji.
5. Klub nie udziela gwarancji na Szkolenie w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
§ 14
Polityka prywatności
Rodzic / opiekun prawny wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych tylko i wyłącznie na użytek Klubu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanego „RODO”. Zarząd Klubu „Mrągowska Grupa Regatowa”
1. Emilia Chomka – Zięba
2. Stanisław Mickiewicz
3. Tomasz Szawkowski

Scroll to Top